سانسوریا لاوستونگ سبز

سانسوریا لاوستونگ سبز

در شهرک گلخانه ای سرای نوآوری و تجاری سازی گیاهان زینتی