گلخانه فرهیختگان


ششمین جلسه مدیریت گلخانه و حسابداران جهت خرید نرم افزار جدید حسابداری در حضور دکتر تجری سرپرست سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد