گلخانه فرهیختگان

نشست هم اندیشی اعضای شورای مدیریت فعالیت های دانش بنیان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با دکتر طاهری ریاست محترم دانشگاه آزاد استان 

27/8/99