کاشت بذر گیاه همیشه بهار

در ادامه تولید گیاه همیشه بهار‌ تعداد 5000 بذر دیگر از این گیاه در داخل سینی ها کشت شدند.