تکثیر گیاه کروتن به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر

تکثیر گیاه کروتن به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر