اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان


نشست صمیمی دکتر تجری سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی و مهندس نصرالله نژاد مدیریت گلخانه فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان با معاونت محترم آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جناب مهندس خلیلی به میزبانی سازمان نظام مهندسی
در این نشست به محورهای توسعه گلخانه و تجاری سازی گیاهان پرداخته شد و دوطرف خواستار همکاری های بیشتر و عقد تفاهمنامه فی ما بین شدند.