آماده سازی زمین جهت کشت پیاز گل مریم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

آماده سازی زمین جهت کشت پیاز  گل مریم در شهرک گلخانه ای فرهیختگان