کاشت بذر نخل شامادورا

در شهرک گلخانه ای سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان