تکثیر گیاه زامیفولیا در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

تکثیر گیاه زامیفولیا در شهرک گلخانه ای فرهیختگان سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان