بازدید راهنمایان تورهای گردشگری فعال شهرستان گرگان

 در راستای معرفی شهرک گلخانه ای سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی به عنوان جاذبه توریستی و گردشگری گرگان و با هدف تأثیر گذاری سرای نوآوری دراکوسیستم، بازدید راهنمایان تورهای گردشگری فعال شهرستان گرگان با همراهی رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان از شهرک گلخانة گلهای زینتی سرای نوآوری واحد گرگان