تولید گیاه آپارتمانی

تولید گیاه آپارتمانی فیکوس لیراتا از طریق خوابانیدن هوایی شاخه در مجموعه شهرک گلخانه ای فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد گرگان