اخبار بازدیدها از گلخانه فرهیختگان

معاونت نیروی انسانی و منابع آستان قدس رضوی با همراهی مدیریت دفتر نمایندگی آستان قدس در گلستان ضمن بازدید مفصل از گلخانه های گلخانه فرهیختگان در جریان محصولات و دستاوردهای این گلخانه قرار گرفتند و با نشستی صمیمانه با دکتر تجری سرپرست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد به بررسی وجه اشتراکات و همکاری هایی که میشود صورت گرفت پرداختند.

28/8/99