گلخانه فرهیختگان

انجام امورات تحقیقاتی و تز دکتری دانشجویان رشته های کشاورزی و گیاه شناسی در گلخانه فرهیختگان زیر نظر کارشناسان تحقیقاتی گلخانه