فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

با توجه به رسیدن زمان کاشت بذر گل های شمعدانی و به گل نشستن آنها در نزدیکی عید نوروز گلخانه فرهیختگان نیز با کاشت بذر این گل زیبا در سینی های نشا اقدام به تولید شمعدانی های رنگی کرد و در اسفند ماه این گل زیبا در این گلخانه آماده فروش میشود.

شهرک گلخانه ای فرهیختگان 

سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان