فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

با خرید تعداد بالایی از نشا گیاه سینره و ساماندهی آن در گلدان های شماره 8 به زودی گل سینره در گلخانه فرهیختگان آماده فروش می شود.