گلخانه فرهیختگان

گلخانه فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان بزرگترین شهرک گلخانه ای گیاهان کاکتوسی و ساکولنتی در شمال کشور در انجمن گل و گیاه زینتی ایران عضو گردید.

لینک سایت انجمن در ذیل قرار داده شده است.

http://www.isop.ir/Pages/Companies.aspx