جشنواره گل نرگس

جشنواره گل نرگس با استقبال شرکت کنندگان در فواصل زمانی و با رعایت و حفظ ‍پروتکل های بهداشتی در مجموعه گلخانه فرهیختگان آغاز شد.

شهرک گلخانه ای فرهیختگان 

سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان