فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان

کاشت گیاه زامیفولیا بلک در یکی از واحد های مجموعه گلخانه فرهیختگان

شهرک گلخانه ای فرهیختگان 

سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان