کارگاه

مجموعه گلخانه فرهیختگان برگزار می کند.

جهت بهره مندی و استفاده درست از گیاهان بومی منطقه کارگاه معرفی کاربردی برخی از گیاهان بومی زینتی و دارویی استان گلستان برگزار می گردد.