فعالیت های روزانه گلخانه فرهیختگان


◾با رسیدن فصل سرما در شهر گرگان و سرد شدن هوا اجرای نصب و راه اندازی وسایل گرمایشی از قبیل بخاری ها،هیترجت ها و فن های تهویه هوا توسط تیم تاسیساتی گلخانه صورت پذیرفت.۲۲\۸\۹۹
◾شهرک گلخانه ای فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان