گرده افشانی مصنوعی گیاه افوربیا ویگوری

طبق روال گذشته ، گرده افشانی مصنوعی  گیاه افوربیا ویگوری در دو واحد گلخانه ای شهرک گلخانه ای فرهیختگان در حال انجام است. این در حالی است که برگ های گیاه در حال خزان است اما از نظر زایشی در حال فعالیت است . این گیاه هر سال دارای یک دوره خزان می باشد و زیبایی آن را دو چندان می نماید