گرده افشانی مصنوعی گیاه آدنیوم

طبق روال گذشته گرده افشانی مصنوعی گیاه آدنیوم و جمع آوری بذور آن در شهرک گلخانه ای فرهیختگان در حال انجام است