جمع آوری و بسته بندی گیاه کروتن جهت ارسال

جمع آوری و بسته بندی گیاه کروتن جهت ارسال به استان مازندران