برگزاری نشست سراسری نوآوری کشت و تجارت سازی گیاهان زینتی

با توجهبهبرگزاریچهارمین جشنواره بالکن های سبز توسط سازمان سیما منظر وفضای سبز شهرداری گرگان