انتقال نشای گیاه همیشه بهار به گلدان

بذور کاشته شده گل همیشه بهار در سینی کشت،  پس از آماده شدن به گلدان منتقل شدند.