نشست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی با سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان

به منظور انجام کارهای مشترک در بخش های مختلف و عقد تفاهم نامه، و همچنین هماهنگی در خصوص چهارمین جشنواره گرگان، شهر بالکن های سبز و ایمن، بخش کودکان، نشست مشترک ما بین سرای نوآوری و سازمان سیمامنظر تشکیل شد.