آموزش علمی و عملی به کارآموزان

در راستای تفاهم نامه سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی با سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان گلستان، آموزش علمی و عملی به کارآموزان فارغ‌ التحصیل (متقاضیان مشاور فنی گلخانه) در شهرک گلخانه ای فرهیختگان به طور فعال در حال‌ انجام می باشد