تکثیر گیاه فیکوس الاستیکا در واحد تکثیر شهرک گلخانه ای فرهیختگان

تکثیر گیاه فیکوس الاستیکا در واحد تکثیر  شهرک گلخانه ای فرهیختگان