تکثیر گیاه دراسینا کامپکت در شهرک گلخانه ای فرهیختگان

تکثیر گیاه دراسینا کامپکت  در شهرک گلخانه ای فرهیختگان