دسته‌بندی اخبار

انتقال گیاه سینره به گلدان های بزرگ تر

انتقال گیاه سینره به گلدان های بزرگ تر
بیشتر بخوانید

تولید نشای 6 رقم گیاه اطلسی و انتقال به گلدان

تولید نشای 6 رقم گیاه اطلسی و انتقال به گلدان
بیشتر بخوانید

بهره برداری و فروش برگ پالم

بهره برداری و فروش برگ پالم
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه دراسینا به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر

تکثیر گیاه دراسینا به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه کروتن به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر

تکثیر گیاه کروتن به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر
بیشتر بخوانید

آموزش علمی و عملی به کارآموزان

آموزش علمی و عملی به کارآموزان
بیشتر بخوانید

نشست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی با سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان

نشست سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی با سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری گرگان
بیشتر بخوانید