دسته‌بندی اخبار

گرده افشانی مصنوعی گیاه آدنیوم

گرده افشانی مصنوعی گیاه آدنیوم
بیشتر بخوانید

خارج سازی درختچه های زینتی قابل فروش به شیوه روت بال با استفاده از ماشین جابجایی درخت

خارج سازی درختچه های زینتی قابل فروش به شیوه روت بال با استفاده از ماشین جابجایی درخت
بیشتر بخوانید

انتقال گیاه سینره به گلدان های بزرگ تر

انتقال گیاه سینره به گلدان های بزرگ تر
بیشتر بخوانید

تولید نشای 6 رقم گیاه اطلسی و انتقال به گلدان

تولید نشای 6 رقم گیاه اطلسی و انتقال به گلدان
بیشتر بخوانید

بهره برداری و فروش برگ پالم

بهره برداری و فروش برگ پالم
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه دراسینا به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر

تکثیر گیاه دراسینا به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر
بیشتر بخوانید

تکثیر گیاه کروتن به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر

تکثیر گیاه کروتن به وسیله قلمه ساقه و انتقال به واحد تکثیر
بیشتر بخوانید